Kartläggning av befintliga processer för produktuppföljning

Vi ser över processerna för uppföljning av förbruknings och prognosdata samt tillvägagångsätt för befintlig marginaluppföljning i samtliga produkter.

Kartläggning av befintliga system och verktyg

Vi ser tillsammans över nuvarande struktur för faktureringssystem, mätvärdessystem samt system för hantering av finansiella kontrakt. Ofta involveras IT-avdelningen i detta skede för bedöma vilka kopplingar som behövs till befintliga system.

Volymavstämning

Det grundläggande arbetet vi gör är att ta fram samtliga volymer som faktureras ut i bolaget. Genom att stämma av faktureringsgrundande volymer mot er balansfaktura kan vi fastställa att vi fångat upp och verkligen stämmer av rätt volymer.

Kartläggning av anläggningar, kontrakt och produkter

För att kunna genomföra en marginaluppföljning måste vi fastställa vilka avtalskontrakt och produkter som tillhör respektive produktgrupp. Ofta kan det vara så att faktureringssystemet innehåller hundratals produkter och tariffer som vi behöver mappa mot ett antal produktgrupper som ligger till grund för marginaluppföljningen.

Avstämning av finansiella kontrakt

Vi går igenom samtliga finansiella kontrakt och fastställer att avräkningsdata stämmer med er finansiella avräkning för berörda motparter. Sedan mappar vi finansiella kontrakt mot respektive produktportfölj. I mindre bolag kan det vara så att man enbart har en samlad handelsportfölj för finansiella kontrakt. Då är det viktigt att avgöra vilka produktgrupper som ska aggregeras för den finansiella avstämningen. Klicka här för demo >